Leiebetingelser

 1. Om ikke annet er avtalt skal leien betales fra og med den dag leieobjektet utleveres fra lager og til og med den dag det returneres. Leien er beregnet på bruk i et skift (7,5timer for 1 døgn og 15timer for helg)Timer over fakturers. Miniumsleien beregnes i henhold til aktuell prisliste. Leien faktureres etterskuddsvis hver måned og forfaller til betaling innen 10 dager fra faktura dato. Ved for sen betaling påløper morarente og purregebyr.Ved faktura påløper fakturagebyr. Reklamasjon på faktura må skje innen 10 dager etter fakturadato.Karmøy Lift & Maskinutleie forbeholder seg retten til å ta en kreditt vurdering av kunden
 2. Transporten av leieobjektet fra lager til brukerplassen og tilbaker til lager besørges og bekostes av leieren.
 3. Leiobjektet skal brukes av leieren og bare til slike arbeidsoppgaver og under slike arbeidsforhold som den er beregnet for.
 4. Leieobjektet er ved utlevering fra lager i driftsklar stand. Eventuelle feil og mangler skal meldes straks og innen 2 dager etter utlevering. Hvis så ikke har skjedd anses leieobjektet for å være feil fritt ved utlevering.
 5. Leieren skal sørge for forsvarlig vedlikehold av leieobjektet og plikter å følge instruksjoner som er gitt vedrørende drivstoff, smøremidler, service, bruk og vedlikehold. Drivstoff og smøremiddel samt annet forbruksmateriell anskaffes og bekostes av leieren. Leieren er ansvarlig for alle feil og skader som oppstår underleietiden og som ikke kan henføres til normal slitasje. Reparasjoner kan ikke utføres uten vår godkjennelse. Leieobjekt som tapes eller totalskades skal erstattes av leieren. Ved tilbakelevering skal leieobjektet være forsvarlig vasket og rengjort og i samme stand som ved utlevering, bortsett fra normal slitasje. Leietakeren er ansvarlig for at utstyret tilbakeleveres i full driftsklar og rengjort stand, fritt for skader. Mangler på utstyret vil ved tilbakeleveringen bli utbedret av Karmøy Lift & Maskinutleie for leietakers regning. Er ikke leieobjektet tilstreklig rengjort tilkommer rengjøringsgebyr.
 6. Leieobjektet er forsikret. Egenandelen betales av leietaker. Egenandelen er kr 10000.
 7. Leieren er ansvarlig for alle skader og tap herunder person og tingskade samt følgeskader som er påført leieren selv eller tredjemann i forbindelse med leieobjektets transport, plassering eller bruk i leietiden, inkl. eventuelle driftsforstyrrelser. Leietaker er ansvarlig for å ha de nødvendige sertifikater og godkjenninger som kreves for å bruke leieobjektet.
 8. Hvis leieren ikke betaler leien til avtalt tid eller på annen måte misligholder sine forpliktelser i henhold til leieavtalen, har Karmøy lift & maskinutleie A/S rett til å heve leiekontrakten umiddelbart og kreve leieobjektet tilbake.
 9. De priser som er angitt i prislisten forutsetter bruk i rent og ikke korroderende miljø, bruk av maskiner i forbindelse med sandblåsing eller sprøytemaling er ikke tillat.
 10. Karmøy lift & maskinutleie har til enhver tid rett til å inspisere utstyret, og skal av leietaker holdes underrettet om hvor dette benyttes under leieperioden.
 11. Leietaker er kjent med bruksanvisningen og er undervist i maskinens bruk.
 12. Leietaker har gjort seg kjent med vilkårene før utstyret tas i bruk.
 13. Utrykning utenom arbeidstid belastes med min 600kr + mva

 14. . Leietaker er selv ansvarlig for å påse at maskinen går å bruke til jobben , mtp plass til plasering av maskin,Dørhøyder . o.l